اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   محمد   آهنگریان      کمک کارشناس اداره رفاه کارکنان      دیپلم 
 2   حسن   بابازاده      رئیس اداره رفاه کارکنان      کارشناسی