اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   حسن   بابازاده   03155912218   h.babazadeh@ac.ir   سازمان مرکزی   رئیس اداره رفاه کارکنان 
 2   محمد   آهنگریان   03155912180   http://refah.kashanu.ac.ir   سازمان مرکزی   کمک کارشناس اداره رفاه کارکنان