برنامه غذایی

 

برنامه غذای سلف کارکنان
تاریخ f1 f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7
98/12/03 برنج کامل برنج نیم پرس کوکوسیب زمینی قیمه بادمجان شیرین پلوبامرغ جوجه کباب مرغ رژیمی
  40000 25000 70000 90000 140000 90000 100000
98/12/04 برنج کامل برنج نیم پرس آبگوشت کدوحلوایی قورمه سبزی کوبیده جوجه کباب گوشت وقارچ
  40000 25000 170000 80000 130000 90000 120000
98/12/05 برنج کامل برنج نیم پرس استانبلی پلو نخوداسفناج ماهی جوجه کباب کوفته تبریزی
  40000 25000 110000 105000 200000 90000 110000
98/12/06 برنج کامل برنج نیم پرس ماکارونی خورشت به کوبیده میکس جوجه کباب جوجه چینی
  40000 25000 95000 110000 85000 90000 95000
98/12/07 برنج کامل برنج نیم پرس عدس پلو مسما بادمجان مرغ جوجه کباب مرغ رژیمی
  40000 25000 75000 90000 100000 90000 100000