تسهیلات بانکی

تسهیلات بانک تجارت دانشگاه

ردیف   عنوان وام  مبلغ وام(ریال)  تعداد اقساط ماهانه  مبلغ اقساط  کل مبلغ باز پرداخت 
1 اعضاء هیئت علمی  وام خرید کالا    1,000,000,000 24    49,924,100       1,198,178,400
36    36,152,395       1,301,486,220
48    29,374,999       1,409,999,952
2 کارکنان رسمی/پیمانی/قراردادی وام خرید لوازم خانگی        150,000,000 24      7,488,615           179,726,760
36      5,422,859           195,222,924
48      4,406,249           211,499,952
3 کارکنان رسمی/پیمانی/قراردادی وام خرید خودرو        250,000,000 24    12,481,025           299,544,600
36      9,038,098           325,371,528
48      7,343,749           352,499,952
4 کارکنان رسمی/پیمانی/قراردادی وام تعمیر و باز سازی مسکن        350,000,000 24    17,473,435           419,362,440
36    12,653,338           455,520,168
48    10,281,249           493,499,952